Jelion header

WERKGEVER

Middels financieelcoaching, ook wel budgetcoaching genoemd, pakt Jelion geldproblemen op de werkvloer aan.

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn vaker ziek. Een werknemer met financiële problemen is gevoeliger voor fraude en diefstal, is minder productief en levert extra zorgen op. Bovendien kost een loonbeslag de salarisadministratie extra tijd. Een werknemer met schuldenproblematiek kost veel geld en zorgen. Ook kunnen schulden leiden tot huisuitzetting en afsluiting van water en licht waardoor nog grotere problemen ontstaan.

Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Een van de meest voorkomende signalen is loonbeslag. De verwachting is dat loonbeslag de komende jaren sterk zal toenemen, helaas heeft dit vaak vergaande financieële gevolgen voor de werkgever en kost de loonadministratie veel extra tijd. Door loonbeslag raken werkgevers direct betrokken bij de schuldenproblematiek van de werknemer waarvan de financiële problemen dan vaak al redelijk vergevorderd zijn. Maar er zijn meerdere signalen waar werkgevers alert op kunnen zijn, zodat er eerder actie kan worden ondernomen:

 • werknemer leent geld van collega's
 • verzoek om lening of voorschot
 • toename van ziekteverzuim
 • bellen tijdens werk met schuldeisers, deurwaarders
 • verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • stressgevoelige reacties en/ of concentratieproblemen
 • verzoek om extra werkuren

Jelion biedt hulp bij het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven, met als doel dat de werknemer weer financiële rust ervaart en zich kan concentreren op zijn werk. Jelion ontzorgt dus zowel werkgever als werknemer.

Financiële problemen staan veelal niet op zichzelf. Bij een problematische schuldsituatie spelen niet alleen financiële problemen een rol, maar hebben we vaak ook te maken met psychosociale problemen.

Deze psychosociale problemen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een echtscheiding, ziekte, ontslag, arbeidsongeschiktheid of verslaving. Maar ook het door de maatschappij gestimuleerde consumptiegedrag, het ruime aanbod van kredieten en het meedoen met buren en vrienden zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van een problematische schuldsituatie. Door een stagnerende economie, gebrekkig financieel inzicht, gezondheids- en/of relatieproblemen verkeren ook velen in de financiële problemen.

Een problematische schuldsituatie beïnvloedt in veel opzichten de kwaliteit van het bestaan. Zij kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de gezondheid van de leden van het huishouden, het voedingspatroon, de woonomstandigheden, ontspanning en vakantie. Bovendien kan een problematische schuldsituatie juist psychosociale problemen veroorzaken. Het is dus noodzakelijk om ook de bron van het probleem op te sporen en aan te pakken. Bij alleen een technische (financiële) aanpak is de kans slagen klein en de kans op recidive groot.

Jelion plakt geen pleister op de wond door alleen de technische kant van het probleem aan te pakken. Door de oorzaak van de schuldsituatie te achterhalen en te kijken naar het probleem achter het financiële probleem, biedt Jelion de gepaste begeleiding afgestemd op de specifieke (financiële) situatie. Financieelcoaching wordt daar waar nodig ondersteund met mentalcoaching. Hierbij ligt de focus op de kern, Jelion richt zich op de bron die schuilgaat achter het financiële probleem. Er worden mentalcoach technieken toegepast die leiden tot inzicht, bewustwording, acceptatie en waarneembare veranderingsbereidheid. Op deze wijze kiest Jelion voor een integrale aanpak en verkleint of voorkomt de kans op recidive.

Uitgangspunten financieelcoaching:

 • het begeleiden naar een gezonde en stabiele financiële situatie afgestemd op het beschikbare inkomen en vermogen van de werknemer.
 • het bevorderen van de productiviteit van de werknemer.
 • bevordering van de financiële zelfredzaamheid van de werknemer.
 • preventie/ daling van het ziekteverzuim
 • preventie loonbeslag / begeleiding bij loonbeslag
 • het ontzorgen van de werkgever en werknemer
 • het creëren van financiële rust en stabiliteit
 • vergroten van de betrokkenheid, loyaliteit en inzet van de werknemer
 • daling van de administratieve kosten

Wilt u geldproblemen op de werkvloer aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op met Jelion.

Werkwijze:

In een intakegesprek bij de werknemer thuis wordt de budgettaire situatie geïnventariseerd, aan de hand daarvan wordt een maand en jaaroverzicht gemaakt afgestemd op het beschikbare inkomen en vermogen. Dit geeft inzicht in de financiële situatie. In dit gesprek analyseert Jelion ook om welk type schulden het gaat om te kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de huidige financiële situatie. Door de oorzaak van de situatie in kaart te brengen kan Jelion gepaste begeleiding bieden. Het is immers belangrijk dat de werknemer weer financiële rust kan ervaren en weer productief kan zijn binnen de organisatie.

In het geval er reeds beslag is gelegd op het inkomen, wordt er een herberekening van de beslagvrije voet gemaakt en indien nodig de beslaglegger verzocht om deze aan te passen. Zo kan worden voorkomen dat de werknemer onnodig nog minder geld te besteden heeft. Indien mogelijk wordt het inkomen van de werknemer geoptimaliseerd middels eventuele voorliggende voorzieningen en/ of inkomens verruimende maatregelen, hierbij streeft jelion naar het hoogst haalbare resultaat. Indien nodig helpt Jelion de werknemer om een betalingsregeling of afbetalingsregeling te treffen met eventuele schuldeisers. Dit kan alleen als de afloscapaciteit in redelijke verhouding staat tot de totale schuldenlast. Vanaf hier zet Jelion de juiste begeleiding in. De bron van het ontstaan van de schuld dient immers te worden weggenomen. (lees verder bij type en oorzaak schulden)

Jelion zet zich volledig in om de werknemer weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren binnen de organisatie.

Jelion brengt geen minnelijke- of wettelijke schuldregelingen (WSNP) tot stand. Wanneer een cliënt schulden heeft die daarvoor in aanmerking komen, zal Jelion ervoor zorgdragen dat de cliënt wordt doorverwezen of indien noodzakelijk c.q. gewenst het voortraject (de toeleiding) verzorgen. Gedurende deze periode kan Jelion de cliënt begeleiding bieden.

In sommige gevallen is het mogelijk dat financieelcoaching ( budgetcoaching ) niet direct uitkomst biedt voor de specifieke situatie van de werknemer, en kan het zijn dat budgetbeheer of de zwaardere maatregel beschermingsbewind wordt geadviseerd. Zie hiervoor budgetbeheer of beschermingsbewind. Wanneer het bij een grotere groep werknemers ontbreekt aan financieel inzicht, kan Jelion een budgettraining of een andere training op maat adviseren.

De diensten van Jelion zijn: Financieelcoaching, budgettraining in groepsverband, budgetbeheer en beschermingsbewind.

Kosten:

 • Financieel coaching € 95.- per uur
 • Budgettraining of training op maat € 450.- per dagdeel ( maximaal 14 personen)

Buiten de gemeente Enschede worden er reiskosten in rekening gebracht.

Het is lastig om op voorhand in te schatten hoeveel (financieel) coaching een werknemer nodig heeft omdat dit per werknemer en situatie verschilt en sterk afhankelijk van achterliggende oorzaken en de schuldsituaties. Voor de ene werknemer is een intakegesprek en één of twee vervolggesprekken voldoende en de andere werknemer zal meer begeleiding nodig hebben.

Een intakegesprek neemt maximaal vier uur in beslag, dit is inclusief het opstellen van een maand en jaar overzicht. Aan de hand hiervan, brengt Jelion advies en een voorstel uit aan de werkgever. (Op basis van een indicatie). Gezien de wet op de privacy rapporteert Jelion niet inhoudelijk aan de werkgever.

Om de kwaliteit van de diensten te waarborgen, biedt Jelion gratis nazorg aan.

Wanneer de begeleiding van de medewerker is beëindigd biedt Jelion aan om gedurende een nader te bepalen periode ( afhankelijk van de situatie ), de betalingen van de vaste lasten in de gaten te houden. (Dit uiteraard met toestemming van de medewerker). Er wordt door Jelion adequaat gereageerd op eventuele niet gedane betalingen. Eventuele coachgesprekken die hieruit voortvloeien vinden dan plaats op kantoor bij Jelion.

Type en oorzaak schulden:

Overlevingsschulden: Deze schulden ontstaan veelal doordat men langdurig leeft rond een minimum inkomens niveau. Met dit inkomen is het niet eenvoudig om het budget in balans te houden. Als er onvoorziene uitgaven zijn ( de wasmachine gaat bijvoorbeeld stuk), kunnen er problematische schulden ontstaan. Vaak ontstaan er schulden in de primaire uitgaven zoals in de huur of energie. Bij overlevingsschulden kunnen kinderen een belangrijke rol spelen. Ouders kunnen sociale druk ervaren waardoor zij hun kinderen willen laten mee doen met de gangbare (mode) trends, die meestal niet goedkoop zijn. De tekorten stapelen zich op en dit resulteert in betalingsachterstanden.

Aanpassingsschulden: Dit type schulden ontstaan vaak door een (onverwachte) daling van het inkomen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een relatiebreuk, verlies van werk of ziekte. Het valt niet mee om te anticiperen op een achteruitgang in het inkomen. Toch is het van groot belang dat het bestedingspatroon zo snel mogelijk wordt aangepast om te voorkomen dat er een problematische schuldsituatie ontstaat.

Overbestedingsschulden: Dit type schulden komt doordat mensen vaak hun eigen financiële draagkracht overschatten en/of onvoldoende inzicht hebben in hun eigen financiële situatie. Ook door andere oorzaken kan er meer worden uitgeven dan dat er binnenkomt. Meestal is het inkomen van deze groep mensen ruimschoots voldoende om daar de primaire lasten van te betalen. Veelal worden er consumptieve kredieten afgesloten voor de aanschaf van luxe goederen. Gedurende een lange periode wordt er simpelweg meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt.

Compensatieschulden: Bij het ontstaan van deze schulden spelen er vaak meerdere problemen. Door bijvoorbeeld onvrede over het bestaan of een opvulling van leegte, koopt deze groep mensen zich een weg door het leven. Op deze wijze wordt geprobeerd om onvrede, verdriet of onrust te compenseren door meer te consumeren. Het doen van aankopen wordt gezien als afleiding of het wordt gebruikt om problemen te maskeren, Gok-, alcohol-, en drugsverslaving vallen ook onder deze categorie.

Wilt u geldproblemen op de werkvloer aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op, Jelion biedt gepaste begeleiding voor de specifieke situatie voor uw werknemer.