Jelion header

PRIVACY REGLEMENT

In dit reglement staat informatie over hoe Jelion omgaat met persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gevolgd. De WBP geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens, onder andere dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij het CBP moet worden gemeld door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is. Het CBP is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens.

Jelion heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder registratienummer : M 1558263

1. Definities

Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijk persoon. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opvragen, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Betrokkene is degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die Jelion een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Jelion verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen ten behoeve van bewindvoering, budgetbeheer, financieel coaching en bij de administratieve verwerking van training en financieel coaching – trajecten. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn.

3. Toegang tot persoonsgegevens

Alleen Jelion heeft toegang tot persoonsgegevens voor zover noodzakelijks voor de taakuitvoering. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis heeft genomen.

Derden die Jelion heeft ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijks is voor hun taakuitoefening en indien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

4. Verstrekking van persoonsgegevens

Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming van betrokkene nodig. Jelion kan bij de uitoefening van haar begeleidingsactiviteiten in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van betrokkene aan derden te verstrekken.

5. Recht op inzicht op verwerking, inzage en afschrift

Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen. Aan zo’n verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst voldaan. Voor de verstrekking en verzending van afschriften kan Jelion een redelijke vergoeding in rekening brengen.

6. Bewaring en vernietiging van de gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens zijn bewerkt. Indien er gedurende 1 jaar geen contact tussen de betrokkene en Jelion is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.