Jelion header

Gedragscode

Algemene bepalingen

Deze gedragscode is bindend voor alle bewindvoerders, budgetbeheerders en financieel coaches van Jelion, ook voor de ondersteunende medewerkers. De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

Definities:

Betrokkene:iedere persoon die een overeenkomst aangaat voor door Jelion te leveren diensten.
Jelion: alle medewerkers van Jelion; bewindvoerders, budgetbheerders en financieel coaches, ook de ondersteunende medewerkers.

Verhouding tot de cliënt

De houding van Jelion tegenover de betrokkene dient te zijn gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. Jelion heeft de plicht de betrokkene zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende situatie. Jelion onderhoudt contact met betrokkene op basis van gelijkwaardigheid en respect. De activiteiten van Jelion zijn altijd volledig gericht op het behartigen van de belangen van de betrokkene en wat daar direct mee samenhangt.

Verhouding tot anderen

Jelion dient tot samenwerking met anderen bereid te zijn indien de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat. Daarbij zal hij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de betrokkene begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren. Jelion houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied bewindvoering c.q budgetbeheer en financieel coaching, onder meer door lezen van vakliteratuur en het volgen van bij- en nascholingen en/ of deelname aan intervisie bijeenkomsten.

Belangenverstrengeling

Een bewindvoerder van Jelion kan geen zaak aannemen die over familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat.

Informatie

Jelion gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt en houdt tegenover de betrokkene geen relevante informatie achter. Jelion verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Aannemen van geschenken

Een bewindvoerder van Jelion neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden en vervult geen nevenfuncties, waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.

Privacy

Jelion is aangemeld bi het CBP ( College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer: m 1558263. Met vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Klachten en Privacy reglement

Jelion beschikt over een privacy en klachten reglement.