Jelion header

BEWINDVOERING

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen, ook wel beschermingsbewind of civiele bewindvoering genoemd.

Meerderjarigen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren komen in aanmerking voor beschermingsbewind, bijvoorbeeld bij ziekte, handicap, hoge leeftijd, verslaving, schulden en/of andere bijzondere omstandigheden.

De oorzaken zijn verschillend en kunnen lichamelijk, geestelijk, psychosociaal of een combinatie daarvan zijn. Er kunnen verschillende omstandigheden samenlopen door bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag, arbeidsongeschiktheid etcetera, met alle (financiële) gevolgen van dien. In dergelijke situaties kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen

De betrokkene zelf, de echtgenoot/echtgenote of ander levensgezel, ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, overige familie leden mits bloedverwanten en familie tot in de vierde graad, de voogd, de curator of de mentor. Sinds 1 januari 2014 kunnen ook zorginstellingen vragen om onderbewindstelling. Dit hoeft dus niet langer via de omweg van het Openbaar Ministerie. Voor schuldenbewinden kunnen ook het college van burgemeester en wethouders om onderbewindstelling vragen. Wanneer hiervoor genoemden geen bewindvoering willen of kunnen aanvragen, dan kan aan de Officier van Justitie worden verzocht om de bewindvoering in te stellen.

Werkwijze

Iedere persoon is uniek. Met dit als uitgangspunt kiest Jelion voor een persoonlijke en respectvolle benadering die is afgestemd op de betrokkene en de daarop betrekking hebbende specifieke persoonlijke situatie. Jelion streeft ernaar om de betrokkene een nieuw perspectief voor de toekomst te bieden en financieel te ontzorgen.

Na de aanmelding bezoekt Jelion betrokkene op de door hem/haar kenbaar gemaakte locatie voor een kennismakingsgesprek en inventarisatie van de situatie. Mocht blijken dat het beschermingsbewind een passende oplossing biedt, dan doet Jelion een verzoek tot onder bewind stelling bij de rechtbank (sector kanton).

De taak van Jelion is altijd gericht op het behartigen van de belangen van de betrokkene en het onder bewind gestelde vermogen te beheren en te beschermen.

Wanneer de kantonrechter de bewindvoering heeft goedgekeurd en Jelion de beschikking daartoe heeft ontvangen, is Jelion verantwoordelijk voor het onder bewind gestelde vermogen en worden de navolgende werkzaamheden gestart:

 • opstellen van een overzicht betreffende de inkomsten en uitgaven ( budgetplan)
 • openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties en instellingen
 • het wijzigen van gegevens bij bovengenoemde instanties en instellingen
 • aanvragen van toeslagen en eventuele voorzieningen om het inkomen te optimaliseren, waarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat
 • aanvragen kwijtscheldingen lokale belastingen
 • verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte box 1
 • aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering ( indien van toepassing )
 • indienen aanvragen in het kader van AWBZ ( indien van toepassing)
 • beheren PGB rekening ( indien van toepassing)
 • zorgdragen voor het betalen van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan en/of plan van aanpak (zodra het eerste inkomen bij Jelion binnen is)
 • inlichten van betrokkene, indien zijn saldo op de rekening ontoereikend is om de vaste lasten te kunnen voldoen
 • het uitvoeren van de administratieve taken die voortvloeien uit het financieel beheer
 • verwerking van de post en doorsturen
 • informeren en adviseren bij juridische zaken m.b.t. de bewindvoering
 • het maandelijks verstrekken van een overzicht van de inkomsten en de uitgaven
 • jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank
 • het schriftelijk vastleggen van afspraken tussen betrokkene en Jelion

Jelion streeft ernaar om de betrokkene in de toekomst op een zo optimaal mogelijke wijze in de maatschappij te laten participeren, zodat deze weer financiële rust zal ervaren.

De bewindvoering zal door Jelion worden verricht volgens de richtlijnen van het LOVCK en van de beroeps- en branche verenigingen voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Jelion is echter geen schuldhulpverlenende instantie en kan daarom geen minnelijke- of wettelijke schuldregelingen (WSNP) tot stand brengen. In het geval de betrokkene schulden heeft die daarvoor in aanmerking komen, zal Jelion ervoor zorgdragen dat de betrokkene wordt doorverwezen naar de desbetreffende instanties. Jelion is als bewindvoerder niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden.

Er kan vrijblijvend contact worden opgenomen zodat met Jelion samen kan worden gekeken of beschermingsbewind een passende oplossing kan bieden voor de situatie.

Hulp en Zorgverleners

De laatste jaren tekenen de veranderingen binnen de zorg zich af. Flexibilisering, bezuinigingsdoelstellingen en betrokkenen die steeds meer zorg nodig hebben. De problematiek wordt steeds diverser en complexer.

Hulp – of zorgverleners kunnen behoorlijk onder druk staan en als deze dan ook nog de financiën van betrokkenen moeten beheren, neemt de werkdruk onevenredig en ook onnodig sterk toe.

Ook is het lastig om zorg te verlenen en gelijktijdig van betrokkene de financiën te beheren, dit kan de verhouding met betrokkene ernstig verstoren. Toch is het noodzakelijk dat de financiën van betrokkene goed zijn geregeld, omdat dit weer zorgt voor rust.

Het is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van àlle mogelijkheden die het sociale- zekerheidsstelsel en het zorgstelsel bieden, zodat betrokkene aanspraak kan maken op alle beschikbare voorzieningen en inkomens verruimende maatregelen waar eventueel recht op bestaat.

Tevens kan financieel misbruik worden voorkomen middels beschermingsbewind. Er kan vrijblijvend contact op worden genomen met Jelion om samen met betrokkene te bezien of beschermingsbewind een passende oplossing kan bieden.

Kosten bewindvoering

De kosten voor bewindvoering zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton ( LOVCK)

De tarieven voor 2014 zijn als volgt:

 • Intake-tarief (eenmalig) alleenstaande € 468,88
 • Intake-tarief (eenmalig) gezin € 562.50
 • Maandtarief alleenstaande € 103,25
 • Maandtarief gezin € 121.25
 • Regelen woningontruiming € 388,-
 • Beëindiging bewindvoering (eenmalig) € 232.90
 • Uurtarief meerwerk € 79.-
 • Griffierecht € 77. -

Wanneer betrokkene over onvoldoende financiële middelen beschikt om de kosten voor beschermingsbewind te dragen, dan kan betrokkene (mogelijk) in aanmerking komen voor de gemeentelijke bijzondere bijstand. Indien van toepassing, verzorgt Jelion deze aanvraag.

Bankkosten die betrokkene ook zonder bewindvoering zou moeten maken blijven voor rekening van betrokkene. Het beheer van een PGB (persoonsgebonden budget) dient uit het eigen budget betaald te worden.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw en worden jaarlijks geïndexeerd.